โรงเรียนบ้านเลื่อม
504 หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม  ตำบลบ้านเลื่อม  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042124158
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
01 ส.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 สอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
22 ก.ค. 62 การพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6