โรงเรียนบ้านเลื่อม
504 หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม  ตำบลบ้านเลื่อม  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042124158
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัลสร ผดุงวงษ์จันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางวัลภา บุญพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางเครือวัลย์ ศิรินิกร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางประภาส โสรมรรค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1