โรงเรียนบ้านเลื่อม
504 หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม  ตำบลบ้านเลื่อม  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042124158
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุดร จันทร์ดวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางวัชราภรณ์ หลักชัย
ครู คศ.3