โรงเรียนบ้านเลื่อม
504 หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม  ตำบลบ้านเลื่อม  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042124158
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสัจจา กิจขยัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางวิภาพร ชูศรีทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3