โรงเรียนบ้านเลื่อม
504 หมู่ที่ 1 บ้านเลื่อม  ตำบลบ้านเลื่อม  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042124158
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุขุมาภรณ์ งามชื่น
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณีรัตน์ เเก้วมณีชัย
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอชิรญา กระเป๋าทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุดารัตน์ คำดูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจีรนันท์ ทาเเก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนุชิต นนสะเกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิภาวี เเสนนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารียา เคียนงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรชิตา บุตรดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักรพงษ์ มาดวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพงษ์ ธนะเสนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอิสรา ด้วงไผ่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปนัดดา เรียงม่วง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิราพร พรมจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนพร รักษานวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัจฌา จับมั่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :